Πρωτοποριακά εκπαιδευτικά μέσα

Group 5 - 9 σπουδαστών

Τα τμήματα του ΑΧΟΝ έχουν περιορισμένο αριθμό σπουδαστών γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στον καθηγητή να απευθύνει στον καθένα περισσότερες φορές το λόγο. Η διάταξη της αίθουσας καθώς επίσης και το ότι τα τμήματα αποτελούνται από άτομα της ίδιας ηλικίας και του ιδίου επιπέδου δημιουργούν τις συνθήκες για να εφαρμόζονται βασικές παιδαγωγικές αρχές όπως: ευγενής άμυλα και διαρκής συμμετοχή του σπουδαστή στο μάθημα.

Βιντεομαθήματα

Η ύλη των βιβλίων που διδάσκονται στον ΑΧΟΝ είναι συνδεδεμένη με βιντεομαθήματα, τα οποία συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εμπέδωση της. Τα βιντεομαθήματα καθιστούν τη μάθηση πιο ευχάριστη και την απομνημόνευση λιγότερο βαρετή. Επίσης συμβάλλουν στην διαρκή ενεργοποίηση του σπουδαστή.

Διαδραστικός πίνακας - Interactive Whiteboard

Διδάσκουμε με διαδραστικό πίνακα, ένα εργαλείο που λίγα σχολεία έχουν καταφέρει να εντάξουν αποτελεσματικά στην διδασκαλία των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων.

Slides

Κάθε μάθημα που διαδάσκεται στον ΑΧΟΝ συνοδεύεται από μια σειρά slides, τα οποία προσφέρουν στο σπουδαστή ευκαιρίες κατανόησης των μηχανισμών λειτουργίας και αποτελεσματικής χρήσης της διδασκόμενης γλώσσας. Είναι δε γνωστό οτι μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις. Αποτελεί δε η προβολή της εικόνας αιτία συζήτησης.

Καθηγητές Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου

Ο ΑΧΟΝ επιλέγει να διδάσκουν στα τμήματα του καθηγητές πτυχιούχοι ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, διότι έχουν διδαχθεί παιδαγωγικές μεθοδολογίες, μεταδοτικότητα, ψυχολογία. Εντάσσει δε τους καθηγητές του σε μια διαδικασία επιλογής και σεμιναρίων προκειμένου αυτοί να είναι γνώστες του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΧΟΝ πριν μπουν στην αίθουσα να διδάξουν.

Βιβλία & Μαγνητοφωνημένο υλικό

Το διδακτικό υλικό επιλέγετε αφ' ενός μεν με αυστηρά παιδαγωγικά κριτήρια τα οποία έχει θέση Τo Τμήμα Ζωντανών Γλωσσών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Συμπληρώνονται δε με τα συγγράματα ΑΧΟΝ προκειμένου η κατάρτιση του σπουδαστή να είναι πληρέστερη.

Conversation class

Ξεχωριστό μάθημα μια φορά εβδομαδιαίως με δεύτερο καθηγητή το οποίο σκοπό έχει αυστηρά και μόνο τον ζωντανό λόγο, διότι πιστεύουμε οτι εάν η γλώσσα δεν μιλιέται, είναι σαν να μην την γνωρίζουμε. Προκειμένου να επιτύχουμε το δοκούν εφαρμόζονται διάφορες τεχνικές όπως μαγνητοφώνηση σπουδαστών, χρήση FLASH CARDS, κ.α.

Βιντεοσκόπιση

Ο ΑΧΟΝ εφήρμοσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και καθιέρωσε τα μαθήματα με βιντεοσκοπήσεις.Κάθε 40 μέρες βιντεοσκοπείται η τάξη και ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να συνειδητοποιεί τα λάθη του, να τα θυμάται και να τα διορθώνει. Επίσης μαθαίνει από τα λάθη των άλλων, που βλέπει κατά τη διόρθωση.Το μάθημα αυτό είναι πολύ ευχάριστο και πολύ ενδιαφέρον. Αποτυπώνονται στη μνήμη του σπουδαστή οι σωστές συνομιλίες, τις οποίες και καλείται να χρησιμοποιεί στο εξής.

CD - ROM (Multimedia program)

Ένα ατομικό μάθημα μια ώρα τη εβδομαδιαίως ο κάθε σπουδαστής όπου με τη χρήση των multimedia αυτενεργώντας και δημιουργώντας κατά τη διάρκεια του ζει εξατομικευμένα όλη τη διδασκόμενη ύλη.

Σύστημα ελέγχου

  • Καρτέλα σπουδαστή για κάθε διδακτική ώρα (παρουσίες, απουσίες, διάβασμα, συμμετοχή, αφομοίωση, ύλη που διδάχθηκε, παρατηρήσεις)
  • Tests, ασκήσεις, MOCK TEST F.C.E, C.A.E, C.P.E.
  • Τηλεφωνηκή ενημέρωση σε κάθε απουσία.
  • Ενημέρωση γονέων (μαθητών Δημ, Γυμν, 20/12. 9/3)
  • Ελεγχος προόδου (κάθε 2 μήνες)
  • Extra office hours
  • Συνεχής επικοινωνία D.O.S, Σπουδαστών, Καθηγητών, Διεύθυνσης